VEDTÆGTER


Nedenstående er vedtaget ved selskabets ordinære generalforsamling den 26.10.1993.

§1 NAVN

Selskabets navn er DANSK SELSKAB FOR ULYKKES- OG SKADEFOREBYGGELSE (Danish Society for Accident- and Injury Prevention).

§2 FORMÅL

Selskabets formål er at fremme, koordinere og formidle forskning i ulykkes- og skadeforebyggelse i Danmark.

§3 MEDLEMMER

stk. 1
Som ordinære medlemmer af selskabet kan optages:
1) Læger med interesse for ulykkes- og skadeforebyggelse;
2) Andre personer, virksomheder eller organisationer med dokumenteret interesse for området.

Hvert ordinært medlem har een stemme, hvilket også gælder for virksomheder eller organisationer.

Som korresponderende medlemmer kan, efter bestyrelsens afgørelse optages læger, forskere samt virksomheder eller organisationer. Korresponderende medlemmer har ikke stemmeret.

Æresmedlemmer kan udpeges af selskabet. Der kan dog højst være 3 danske æresmedlemmer af selskabet. Æresmedlemmer har stemmeret.

stk. 2
Anmodning om optagelse i selskabet fremsendes til bestyrelsen, som kan godkende optagelsen, eventuelt efter ­at anmodningen har været meddelt i tilslutning til det nærmest følgende møde i selskabet. Forslag til optagelse som korresponderende medlem af selskabet kan fremsættes af 5 medlemmer.

Forslag til udpegelse af æresmedlemmer kan fremsættes af en enig bestyrelse.

Hvis der rejses indvendinger mod optagelse af medlemmer, eller bestyrelsen i øvrigt ikke mener at kunne imødekomme anmodningen, kan spørgsmålet kræves forelagt en generalforsamling.

stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst een måneds varsel til en 1. maj.

stk. 4
Bestyrelsen kan uden videre ekskludere et medlem, der i mere end eet år ikke har betalt kontingent, samt medlemmer, der efter seks måneders forløb ikke har betalt et fastsat ekstrakontingent.

§4 GENERALFORSAMLING

stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

stk. 2
Ordinær qeneralforsamlinq afholdes hvert år normalt i september eller oktober måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftliqt mindst 14 dage før afholdelsen med angivet dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdyqtig, når den er lovligt indvarslet.

stk. 3
Beslutninqer træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt tilstedeværende medlemmer med mindre andet er angivet i selskabets vedtægter.
Såfremt der skal træffes beslutninger om andre daqsorden­punkter end de, der hører hjemme på den ordinære generalforsamling (jfr. nedenfor) skal mindst 1/3 af medlemmerne være til stede, med mindre bestyrelsen har gjort forslaget til sit.

stk. 4
Afstemninqer ved generalforsamlinger sker normalt ved håndsoprækning.
Hvis eet tilstedeværende medlem kræver hemmelig afstemning skal dette efterkommes.

stk. 5
Generalforsamlingen vælger en dirigent der ikke behøver at være medlem af selskabet.
Dirigenten afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlige indkaldelse, sagernes behandling og stemmeafgivning med mindre andet er anført i selskabets vedtægter. Dirigenten kan, hvis han finder anledning til det henvise afgørelser til forsamlingen selv.

stk. 6
Dagsordenpunkter på en ordinær generalforsamling skal i det mindste være:

1: Bestyrelsens beretning;
2: Godkendelse af det reviderede regnskab;
3: Budget for det kommende år;
4: Valg af bestyrelse;
5: Valg af revisor;
6: Valg til forskningsudvalget;
7: Eventuelt.
Et medlem kan kræve et punkt optaget på dagsordenen forudsat bestyrelsen senest fire uger før general­forsamlingen skriftligt har modtaget forslag herom.

stk. 7
Æresmedlemmer kan, efter en enig bestyrelses forslag, udpeges på den ordinære generalforsamling hvis 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det og samtidig indsender dagsordenforslag.

stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med offentliggørelse af dagsorden med mindst 2 ugers varsel, og senest 6 uger efter at kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er kommet bestyrelsen i hænde.
En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet.

stk. 3
Beslutninqer træffes ved simpelt flertal blandt de til­stedeværende medlemmer, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Hvis bestyrelsen ikke har gjort et forslag til sit, kan beslutning alene træffes, hvis mindst 1/3 af de ordinære medlemmer er til stede.

stk. 4
Regler for dirigent og afstemninger følger i øvrigt de, der er fastsat for ordinær generalforsamling.

§6 SELSKABETS MØDER

Selskabets møder indkaldes ved meddelelse i Ugeskrift for Læger samt ved personlig tilsendt indkaldelse.

Formanden eller et bestyrelsesmedlem leder selskabets møder.

Sekretæren redigerer referat af selskabets møder og sørger for, at referaterne offentliggøres.

§7 BESTYRELSEN

stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der selv konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

stk. 2
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære general­forsamling.
Ethvert ordinært medlem er valgbart til bestyrelsen.

Er der opstillet mere end 1 kandidat til den ledige be­styrelsespost foretages skriftligt valg. Den kandidat, der får flest stemmer er valgt.

I tilfælde af længere varende forfald af et bestyrelsesmedlem supplerer bestyrelsen sig selv.

stk. 3
Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer er 5 år. Hvert år afgår et bestyrelsesmedlem. Rækkefølgen fast­lægges i bilag til vedtægtsændringer. Genvalg kan finde sted.

stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte et medlem til forskningsudvalget.

stk. 5
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed. Selskabet tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§8 FORSKNINGSUDVALG

stk. 1
Generalforsamlingen vælger et forskningsudvalg.

stk. 2
Udvalgets opgave er, at følge og vurdere den ulykkesforebyggende forskning i ind- og udland samt fremsætte forslag til fremme og koordinering af den danske ulykkes- og skadeforebyggende forskning efter samme regler som gælder for valg til selskabets bestyrelse. Ethvert ordinært medlem af selskabet er. valgbart.

Forskningsudvalget bør være repræsentativt for dansk ulykkes- og skadeforebyggelse.

§9 ANDRE UDVALG OG FRAKTIONER

stk. 1
Inden for selskabet kan der dannes fraktioner af medlemmer med særlige interesseområder.

stk. 2
Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg og angive dette udvalgs kommissorium. Sådanne udvalg kan ikke udadtil repræsentere selskabet, med mindre denne funktion indgår i udvalgets kommissorium.

stk. 3
Bestyrelsen og forskningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalq.

§10 ANDRE FORENINGER

Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab. Selskabet kan indgå kollektivt medlemskab af andre foreninger.

§11 EMBEDSMÆND

Selskabets bestyrelse kan ansætte een eller flere lønnede embedsmænd, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

Embedsmændenes funktion og løn fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er i nødvendigt omfang berettiget til at antage juridisk assistance.

§12 ØKONOMI

stk. 1
Selskabets drift financieres ved hjælp af kontingenter, frivillige gaver samt disses afkast.

stk. 2
En ordinær generalforsamling kan beslutte at overføre dele af selskabets midler til fonds.

stk. 3
Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.
Selskabet er ikke forpligtet over for selskabs­fraktionernes økonomi.

§13 KONTINGENT

Bestyrelsen fremsætter til den ordinære generalforsamling forslag om kontingentets størrelse.
Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for perioden frem til den næste ordinære generalforsamling.

Ekstraordinært kontinqent kan fastsættes af en beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling. Et ekstraordinært kontingent løber kun til førstkommende ordinære generalforsamling. .

Korresponderende medlemmer, æresmedlemmer, samt medlemmer afgået med pension betaler ikke kontingent.

§14 FONDS

Selskabet kan ved en ordinær generalforsamling beslutte ­at oprette eet eller flere fonds og udforme regler for disses administration og anvendelse.

§15 REGNSKABET

stk. 1
Selskabets reqnskabsår er perioden fra en ordinær generalforsamling til næste ordinære generalforsamling.

stk. 2

Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet for det forløbne regnskabsår samt selskabets status ved regnskabsårets udgang.

stk. 3
Regnskab eller et uddrag af dette, underskrevet af selskabets formand eller dennes stedfortræder og forsynet med revisors påtegning, skal være tilgængeligt for qennemsyn de sidste 8 dage før generalforsamlingen.

§16 LOVÆNDRINGER

Lovændringer kan kun foretages af en beslutningsdygtig generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende afgivne stemmer.
Lovændringsforslaget skal senest udsendes og offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§17 OPHÆVELSE

stk. 1
Beslutning om ophævelse af selskabet kræver vedtagelse med 2/3 af de tilstedeværende afgivne stemmer.

stk. 2
Selskabets midler tilfalder ved selskabets ophævelse et ulykkesforebyggende formål. Beslutning herom træffes af den sidste beslutningsdygtige generalforsamling.